Language Assistance Services

English: ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517).
 
Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517).
 
Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-523-1786(TTY: 1-719-599-4517).
 
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517). 
 
Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517)번으로 전화해 주십시오.
 
Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-523-1786 (телетайп: 1-719-599-4517).
 
Arabic

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-800-523-1786 (رقم هاتف الصم والبكم:1-719-599-4517)

French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-523-1786 (ATS : 1-719-599-4517).
 
German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517).
 
Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-523-1786(TTY:1-719-599-4517)まで、お電話にてご連絡ください。
 
Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-523-1786 (መስማት ለተሳናቸው: 1-719-599-4517).
 
Nepali: ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् ्1-800-523-1786 (टिटिवाइ: 1-719-599-4517). 

Yoruba: AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517).

IboNtịỌ brụ na asụ Ibo, assụ aka asụ n’efu, defu, aka. Call 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517). 

Kru (Bassa): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-523-1786 (TTY:1-719-599-4517).

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-523-1786 (TTY: 1-719-599-4517).

Farsi: